STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS
DĖL PASLAUGŲ TEIKIMO ĮKURIANT IR (AR) VALDANT ANTRO LYGIO
DOMENĄ .EU AUKŠČIAUSIO LYGIO DOMENE

Šiose Standartinėse sutarčių sąlygose (toliau – Sąlygos):
Užsakovas – asmuo, IPC informacinėje sistemoje pateikęs pirminį užsakymą;
IPC – Kauno technologijos universiteto (juridinio asmens kodas 111950581) Interneto paslaugų centras, kurio adresas Studentų g. 48A, 51367 Kaunas, veikiantis pagal nuostatus kaip paslaugų teikėjas;
Pirminis užsakymas – teisinius santykius sukuriantis užsakymas dėl procedūrinės paslaugos suteikimo, t. y. dėl domeno įkūrimo, arba perleidimo užbaigimo, arba paslaugų teikėjo keitimo užbaigimo;
.eu domenas – .eu aukščiausio lygio domenas, kuriame yra Užsakovo įkuriamas ir (ar) valdomas domenas;
Domenas – .eu antro lygio domenas, nurodytas Užsakovo pateiktame pirminiame užsakyme;
Sutartis – prisijungimo būdu (t. y. taikant šias Sąlygas) per atstumą sudarytas dvišalis sandoris tarp Užsakovo ir Kauno technologijos universiteto dėl procedūrinių ir su jomis susijusių techninių paslaugų teikimo įkuriant ir (ar) valdant domeną. Sutartis raštu neįforminama.

1. Sutarties dalykas:
1.1. Procedūrinės paslaugos:
1.1.1. užsakymuose, Užsakovo pateiktuose IPC informacinėje sistemoje, nurodytų domeno įkūrimo, pratęsimo ir domeno panaikinimo procedūrų atlikimas;
1.1.2. užsakymuose, Užsakovo pateiktuose IPC informacinėje sistemoje, nurodytų paslaugų teikėjo keitimo ir perleidimo procedūrų užbaigimas, jei įvykdytos šių procedūrų atlikimo sąlygos.
1.1.3. galimybės sudarymas Užsakovui pačiam atlikti IPC informacinėje sistemoje duomenų keitimo procedūrą (IPC apibrėžta apimtimi).
1.2. Su procedūrinėmis susijusios techninės paslaugos:
1.2.1. Užsakovo duomenų pateikimas .eu domeno administravimo sistemoje ir paskyros sukūrimas;
1.2.2. Užsakovo pateiktų IPC informacinėje sistemoje užsakymų apdorojimas;
1.2.3. Užsakovo informavimas ir konsultavimas procedūrų atlikimo klausimais;
1.2.4. įrašų apie aptarnaujamus domenus padarymas savo valdomuose DNS serveriuose, jei šią paslaugą pasirenka Užsakovas;
1.2.5. Užsakovo įspėjimas apie būtinybę atlikti tam tikras procedūras ar konkrečius veiksmus.
2. Paslaugų teikimas pagal šias Sąlygas neapima interneto prieigos, programinio aprūpinimo, informacijos prieglobos (angl. hosting), tinklalapių ir turinio kūrimo, DNSSEC, „procedūrinio užrakinimo“ bei kitų su domeno naudojimu susijusių paslaugų.
3. Užsakovas patvirtina, kad atidžiai susipažino su IPC interneto svetainėje https://domains.lt viešai skelbiama informacija apie bendrąją domenų įkūrimo tvarką, reikalavimais domeno vardui, leidžiamomis procedūromis ir jų atlikimo sąlygomis, teisių į registruoto vardo domeną galiojimo terminais, paslaugų teikimo tvarka ir kainomis, duomenų tvarkymo ir naudojimo nuostatomis.
4. IPC privalo:
4.1. veikti sąžiningai ir protingai, kad tai labiausiai atitiktų Užsakovo interesus;
4.2. teikti paslaugas pagal šias Sąlygas ir Užsakovo užsakymus;
4.3. Užsakovo reikalavimu pranešinėti jam visą informaciją apie paslaugų teikimo eigą;
4.4. Užsakovo paklausimu konsultuoti telefonu arba elektroniniu paštu procedūrų atlikimo klausimais;
4.5. grąžinti Užsakovui jo sumokėtą sumą, jei mokėjimas atliktas pavėluotai ar be pagrindo, arba mokėjimo paskirtis suformuluota netiksliai, arba užsakoma paslauga negali būti suteikta pagal .eu domeno vardo registracijos nuostatas ir sąlygas. Grąžintina suma gali būti Užsakovo prašymu įskaityta kaip mokėjimas IPC už kitas paslaugas;
4.6. gavęs Užsakovo tinkamai atliktą mokėjimą, sumokėti .eu domeno administratoriui atlyginimą už procedūrą;
4.7. vykdyti kitas prievoles, nustatytas paslaugų teikėjui šiose Sąlygose, .eu domeno vardo registracijos nuostatuose ir sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose.
5. IPC turi teisę:
5.1. atsisakyti vykdyti Užsakovo užsakymą, prieštaraujantį .eu domeno vardo registracijos nuostatoms ir sąlygoms arba imperatyvioms teisės aktų nuostatoms;
5.2. reikalauti iš Užsakovo tinkamo prievolių vykdymo;
5.3. nutraukti sutartį šių Sąlygų 27.4–27.6 papunkčiuose numatytais pagrindais;
5.4. kitas teises, suteiktas paslaugų teikėjui šiose Sąlygose, .eu domeno vardo registracijos nuostatuose ir sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose.
6. Užsakovas privalo:
6.1. paskyroje nurodyti tikslius savo duomenis, apie jų pasikeitimą pranešti IPC, kaip numatyta šių Sąlygų 15 punkte;
6.2. atsakyti už savo domeno vardą bei turinį;
6.3. nenaudoti domeno neteisėtais tikslais, pvz., kompiuteriniams nusikaltimams vykdyti, informacinių sistemų veikimui trikdyti, kompiuteriniams incidentams kelti, brukalams siųsti ar kitaip pažeidinėti viešąją tvarką ir kitų asmenų teises;
6.4. apmokėti IPC užsakytų mokamų paslaugų kainą šių Sąlygų 18 punkte nustatyta tvarka;
6.5. saugoti paslaptyje jungimosi prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje identifikatorius (vardą ir slaptažodį), neperduoti ir kitaip neatskleisti jų kitiems asmenims. Užsakovui yra žinomos pasekmės tais atvejais, jeigu pasinaudojęs jo jungimosi identifikatoriais kitas asmuo pateikia užsakymus ar panaikina paskyrą;
6.6. reguliariai, ne rečiau kaip kartą per 15 kalendorinių dienų, tikrinti elektroninio pašto dėžutę, kurios adresas nurodytas paskyroje, atsakyti į gautus IPC elektroninius laiškus;
6.7. vykdyti kitas prievoles, nustatytas Užsakovui šiose Sąlygose, .eu domeno vardo registracijos nuostatuose ir sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose.
7. Užsakovas turi teisę:
7.1. savo nuožiūra nusistatyti domeno struktūrą, spręsti dėl jo turinio, naudojimo būdų ir pan.;
7.2. reikalauti iš IPC tinkamo prievolių vykdymo;
7.3. nutraukti sutartį šių Sąlygų 27.1–27.3 papunkčiuose numatytais pagrindais;
7.4. kitas teises, suteiktas Užsakovui šiose Sąlygose, .eu domeno vardo registracijos nuostatuose ir sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose.
8. Paslaugų kainos:
8.1. procedūrinių paslaugų kainos skelbiamos viešai IPC interneto svetainėje https://domains.lt. IPC pasilieka teisę vienašališkai keisti paslaugų kainas, iš anksto apie tai paskelbęs nurodytoje interneto svetainėje. Apie paslaugų kainų padidinimą skelbiama likus ne mažiau kaip 15 dienų iki naujų kainų taikymo pradžios, apie paslaugų kainų sumažinimą – bet kuriuo metu prieš pakeitimą;
8.2. atlyginimas už technines paslaugas įskaičiuotas į teikiamų procedūrinių paslaugų kainas.
9. Procedūrų atlikimo principai, reikalavimai ir sąlygos išdėstytos .eu domeno vardo registracijos nuostatuose ir sąlygose (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais). Užsakovas, teikdamas pirminį užsakymą:
– patvirtina, kad iki pirminio užsakymo pateikimo susipažino su .eu domeno vardo registracijos nuostatų ir sąlygų turiniu;
– pareiškia, kad pripažįsta .eu domeno vardo registracijos nuostatas ir sąlygas privalomu dokumentu, taikytinu įkuriant ir (ar) valdant domenus .eu domene, ir įsipareigoja laikytis jose apibrėžtų principų, reikalavimų ir sąlygų;
– sutinka, kad .eu domeno administratorius turi teisę teikti Užsakovo duomenis tretiesiems asmenims: valdžios institucijų, vykdančių jų teisėtas užduotis, nurodymu; alternatyvaus ginčų nagrinėjimo paslaugų teikėjui, veikiančiam .eu domene; paieškos Whois duomenų bazėje tikslu, kaip numatyta .eu domeno vardo Whois taisyklėse.
10. Užsakymų teikimo tvarka:
10.1. užsakymai dėl domeno įkūrimo arba pratęsimo teikiami, Užsakovui prisijungus prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkus reikiamą meniu (submeniu) punktą, užpildžius užsakymo formą ir paspaudus teikimo komandą. Nurodytų rūšių užsakymus Užsakovas turi patvirtinti, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas atlikęs mokėjimą IPC pagal suformuotą išankstinio mokėjimo sąskaitą. Užsakovui yra žinoma, kad dėl iš anksto, IPC nustatytu laiku, neatlikto pratęsimo domenas panaikinamas, suėjus einamajam terminui;
10.2. užsakymas dėl domeno panaikinimo teikiamas, Užsakovui prisijungus prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkus reikiamą meniu punktą, užpildžius užsakymo formą ir paspaudus teikimo komandą. Šios rūšies užsakymą Užsakovas turi patvirtinti laikydamasis IPC instrukcijų;
10.3. kitų procedūrinių paslaugų užsakymai teikiami ir patvirtinami pagal IPC instrukcijas, skelbiamas IPC informacinėje sistemoje.
11. Užsakymų pateikimas prireikus įrodomas IPC informacinės sistemos išrašu.
12. IPC vykdo užsakymus tik po jų pateikimo IPC informacinėje sistemoje ir patvirtinimo, kaip numatyta šių Sąlygų 10.1–10.3 papunkčiuose. Užsakovui yra žinoma, kad tinkamai ir laiku nepatvirtinus užsakymo, šis IPC informacinėje sistemoje anuliuojamas ir nevykdomas.
13. Užsakymų vykdymo būdas: paraiškos suformavimas ir pateikimas .eu domeno administravimo sistemoje.
14. Užsakymų vykdymui taikomos šios Sąlygos, .eu domeno vardo registracijos nuostatos ir sąlygos bei imperatyvios teisės aktų nuostatos.
15. Užsakovas gali savarankiškai pakeisti asmeninius duomenis, prisijungęs prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, pasirinkęs reikiamą meniu punktą, užpildęs duomenų keitimo formą ir paspaudęs vykdymo komandą. Pasikeitus paskyroje nurodytiems duomenims, Užsakovas privalo ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas juos pakeisti IPC informacinėje sistemoje. Užsakovo asmenvardžio, valstybės ar identifikavimo kodo pasikeitimo atveju duomenys keičiami neautomatiniu būdu, Užsakovui įvykdžius IPC instrukcijas. Užsakovui yra žinoma, kad dėl netikslių duomenų jo turimo domeno atžvilgiu gali būti taikomas sustabdymas ir (ar) panaikinimas.
16. Užsakovas, pageidaujantis inicijuoti paslaugų teikėjo keitimą arba teisių į domeną perleidimą kitam asmeniui, turi prisijungti prie savo paskyros IPC informacinėje sistemoje, užpildyti formą, paspausti teikimo komandą ir įvykdyti IPC instrukcijas.
17. Domenas laikomas įkurtas Užsakovo valia, kai .eu domeno Whois duomenų bazėje atsiranda įrašas apie šį faktą. Užsakovui yra žinoma, kad IPC negarantuoja domeno įkūrimo dėl principo „first come, first served“ taikymo ar neatitikties galiojantiems reikalavimams.
18. Esminės sąlygos, susijusios su atsiskaitymais:
18.1. Užsakovas privalo iš anksto apmokėti IPC už kiekvieno pateikto mokamos paslaugos užsakymo vykdymą, t. y. IPC nepradeda vykdyti užsakymo tol, kol Užsakovas nėra sumokėjęs paslaugos kainos;
18.2. Užsakovas privalo atlikti mokėjimą asmeniškai banko pavedimu;
18.3. mokėjimas turi būti atliktas nustatytu 3 darbo dienų laikotarpiu po užsakymo pateikimo IPC informacinėje sistemoje, mokėjimo paskirtyje tiksliai nurodant domeno vardą, procedūrą ar IPC pagal užsakymą suformuotos išankstinės sąskaitos numerį.
19. Užsakovui tinkamai atlikus mokėjimą pagal išankstinio mokėjimo sąskaitą, IPC surašo PVM sąskaitą faktūrą ir pateikia ją Užsakovo paskyroje IPC informacinėje sistemoje. PVM sąskaitos faktūros papildomai nesurašomos ir Užsakovui kitokia forma neteikiamos.
20. Užsakovas sutinka su jo duomenų tvarkymu, nurodymu .eu domeno administravimo sistemoje bei skelbimu Whois duomenų bazėje tokia tvarka ir apimtimi, kokią nustato .eu domeno administratorius. Užsakovui yra žinoma, kad jo duomenys turi būti tvarkomi, teikiami ir skelbiami tol, kol Užsakovas turi domeną. Šiuo laikotarpiu Užsakovo reikalavimas nutraukti jo duomenų tvarkymą, pašalinti iš .eu domeno administravimo sistemos ir (ar) neskelbti Whois duomenų bazėje bus atmestas, o pakartotinai reikalaujant – prilygintas užsakymui dėl domeno panaikinimo, ir Užsakovas su tuo sutinka.
21. Kadangi Užsakovas yra asmeniškai atsakingas už domeno vardą ir turinį, Užsakovas sutinka, kad IPC atskleistų jo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei paskyroje nurodytus kontaktinius pašto ir elektroninio pašto adresus .eu domeno administratoriui, taip pat trečiajam asmeniui, pateikusiam individualų prašymą dėl duomenų teikimo, jeigu toks prašymas grindžiamas Užsakovo padarytu teisės pažeidimu, susijusiu su domeno įkūrimu ir (ar) valdymu (IPC netikrinant prašymo pagrįstumo), esant prašymą pateikusio asmens įsipareigojimui naudoti gautus Užsakovo duomenis tik reikalavimo pareiškimo ir savo teisių gynimo tikslu. Užsakovo duomenys taip pat gali būti atskleisti taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka teismo nurodymu arba kitos kompetentingos institucijos reikalavimu.
22. Šalys pagal savo prievoles tretiesiems asmenims atsako savarankiškai, joms neatsiranda solidarios ar subsidiarios atsakomybės už kitos šalies veiksmus (neveikimą). Užsakovas įsipareigoja apsaugoti IPC nuo trečiųjų asmenų reikalavimų, susijusių su domeno įkūrimu ir (ar) valdymu, nenukreipti gautų reikalavimų IPC, nesiremti IPC paslaugų suteikimo faktu kaip aplinkybe, atleidžiančia ar mažinančia Užsakovo asmeninę atsakomybę už domeno vardą ir turinį.
23. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Sąlygų ar paslaugų teikimo, sprendžiami derybomis. Jeigu tokiu būdu susitarimas nebus pasiektas, ginčas sprendžiamas teismine tvarka.
24. Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, o procedūrų atlikimo atžvilgiu – Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 874/2004 ir .eu domeno vardo registracijos nuostatos ir sąlygos, kurias šalys pripažįsta privalomomis jų santykiams.
25. Nuo pirminio užsakymo pateikimo IPC informacinėje sistemoje laikoma, kad šalys sudarė sutartį pagal šias Sąlygas. Prireikus, tai patvirtinama IPC informacinės sistemos išrašu, kuriame nurodomas domenas, Užsakovo duomenys ir pirminio užsakymo pateikimo laikas.
26. Atsiradus ar pasikeitus imperatyvioms teisės aktų nuostatoms, tiesiogiai įtakojančioms sutarties dalyką, sutartis vykdoma tiek, kiek joms neprieštarauja. Pasikeitus .eu domeno vardo registracijos nuostatoms ir sąlygoms, užsakymai teikiami ir vykdomi pagal galiojančią tvarką, neįforminant sutarties pakeitimo. Apie procedūrų atlikimo tvarkos pokyčius skelbiama IPC informacinėje sistemoje.
27. Sutartis pasibaigia šiais pagrindais:
27.1. Užsakovo iniciatyva, atšaukus domeno įkūrimo užsakymą, kol domenas dar nėra įkurtas;
27.2. Užsakovo iniciatyva panaikinus domeną arba nepratęsus termino (nuo domeno panaikinimo momento);
27.3. Užsakovo iniciatyva pakeitus IPC į kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją arba perleidus teises į domeną kitam asmeniui (nuo atitinkamos procedūros užbaigimo momento);
27.4. IPC iniciatyva, jeigu paaiškėja, kad domeno įkūrimo užsakymas negali būti įvykdytas dėl objektyvių priežasčių (pvz., kai užsakyme nurodytas domenas jau yra įkurtas kito asmens valia) arba domeno vardas neregistruojamas dėl neatitikties reikalavimams;
27.5. IPC iniciatyva, jei IPC negali įvykdyti užsakymo arba Užsakovas pažeidė šias Sąlygas ar .eu domeno vardo registracijos nuostatas ir sąlygas;
27.6. IPC iniciatyva, jei IPC visiškai nutraukia šiose Sąlygose nurodytų paslaugų teikimą.
28. Šių Sąlygų 27.5 ir 27.6 papunkčiuose nurodytais atvejais IPC elektroniniu laišku įspėją Užsakovą apie sutarties nutraukimą ir nustato ne trumpesnį negu 15 kalendorinių dienų terminą pakeisti IPC į kitą aptarnaujantį paslaugų teikėją. Užsakovui nustatytu laiku neatlikus aptarnaujančio paslaugų teikėjo keitimo, IPC nutraukia paslaugų teikimą, o kai delsimas pakeisti paslaugų teikėją viršija 15 kalendorinių dienų – panaikina domeną, neatsakydamas už galimas pasekmes.
29. Šalių valia sudaryti sutartį išreiškiama: Užsakovo – teikiant pirminį užsakymą ir sutinkant sudaryti sutartį pagal šias Sąlygas, IPC – priimant vykdyti pirminį užsakymą.